Ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, biorąc pod uwagę nasze i wasze bezpieczeństwo: do odwołania jesteśmy zmuszeni zrezygnować z możliwości odbiorów osobistych. Wszystkie paczki wysyłamy kurierem.


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO


I PRZEPISY OGÓLNE

Niniejszy Regulamin sklepu internetowego (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, na jakich Sprzedawca oraz Klienci będą zawierać umowy sprzedaży towarów na odległość za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, poprzez stronę internetową Sprzedawcy działającą pod adresem www.yoga.pl, jak również zasady świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną za pomocą wskazanej powyżej strony internetowej.

II DEFINICJE NAZW UŻYTYCH W REGULAMINIE

Sprzedawca, Administrator, Administrator danych osobowych – spółka Zymzym Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000759383, posługująca się numerem NIP: 521-384-77-57


Sklep – sklep internetowy, który działa pod adresem www.yoga.pl i prowadzi na terenie Polski sprzedaż wysyłkową Towarów znajdujących się w jego aktualnej ofercie,

Strona internetowa – strona internetowa działająca pod adresem www.yoga.pl,

Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,

Czas realizacji zamówienia - czas, w jakim Sklep skompletuje zamówienie i dokona jego wysyłki w sposób wybrany przez Klienta,

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną, dokonująca zakupów w Sklepie na zasadach określonych w Regulaminie,

Konsument – osoba fizyczna dokonująca zakupu w Sklepie, która to czynność nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

Hasło – ciąg liter, liczb i znaków specjalnych zawierający co najmniej 5 pozycji, ustalany w sposób indywidualny przez Klienta przy okazji Rejestracji i umożliwiający Klientowi dokonywanie zakupów w Sklepie. Hasło ma charakter poufny i może być zmieniane przez Klienta z dowolną częstotliwością, przy czym za wszelkie skutki ujawnienia Hasła odpowiada wyłącznie Klient, za wyjątkiem sytuacji, w których do ujawnienia Hasła Klienta doszło z winy Administratora, w szczególności w wyniku nienależytego zabezpieczenia danych,

Rejestracja –przypisanie osobie, która wyraża wolę pozostania Klientem, loginu (adres poczty elektronicznej) i Hasła, które będą go identyfikować. Rejestracji można dokonać wybierając na Stronie internetowej opcję „Zarejestruj się” i postępując zgodnie z dalszymi instrukcjami. Poprzez podanie loginu i Hasła Klient uzyskuje techniczną możliwość korzystania z funkcjonalności Sklepu,

Towar lub Towary – towar lub towary, opisane na Stronie internetowej, co do których Sprzedawca zamieścił informację o możliwości ich zakupu.

III TECHNICZNE WARUNKI KORZYSTANIA Z FUNKCJONALNOŚCI SKLEPU

1.  W celu korzystania z funkcjonalności Sklepu Klient powinien dysponować sprzętem i oprogramowaniem o następujących minimalnych wymaganiach:

a)  komputer osobisty oraz karta sieciowa lub modem umożliwiające dostęp do Internetu,
b)  system operacyjny Windows, Mac OS lub Linux posiadający środowisko graficzne,·standardową przeglądarkę internetową (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Chrome),– obsługującą szyfrowane połączenia SSL, aplikacje Java Script i pliki cookie,
c)  łącze z siecią Internet.

Sprzedawca zastrzega, iż w przypadku nie spełnienia powyższych wymagań nie będzie mógł umożliwić Klientowi złożenia za pośrednictwem Strony internetowej zamówienia ani przeprowadzić procedury zawarcia umowy, ani też zrealizować zawartej umowy.

Aby dokonać prawidłowej rejestracji Klient powinien:

a)  w zakładce „Zaloguj się” wprowadzić następujące dane: imię, nazwisko, adres e-mail, adres dostawy, telefon
b)  zaakceptować Regulamin oraz Politykę Prywatności.

Akceptacja Regulaminu przez Klienta obejmuje jednoczesne złożenie przez niego oświadczeń o następującej treści:

a) zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia,
b) dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Sprzedawcy na zasadach wynikających z Regulaminu,
c) oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą, a nadto przyjmuje do wiadomości, iż w razie nieprawdziwości powyższego oświadczenia będę ponosić odpowiedzialność na zasadach wynikających z przepisów prawa polskiego,
d) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych za pomocą formularza rejestracyjnego, przez Administratora, wyłącznie dla celów prawidłowego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, zawartej przez Strony na zasadach wynikających z Regulaminu.

IV ZOBOWIĄZANIA KLIENTA

Klient zobowiązuje się w szczególności do:

a)  przestrzegania praw autorskich oraz praw własności przemysłowej w tym, wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora oraz osób trzecich, a także przestrzegania praw do ochrony wizerunku,
b)  powstrzymywania się od dostarczania treści o charakterze bezprawnym, oraz sprzecznych z Regulaminem,
c)  powstrzymywania się od jakichkolwiek działań, które mogłyby utrudniać lub zakłócać funkcjonowanie Strony internetowej i Sklepu.

V PRZYJMOWANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Sprzedawca prowadzi sprzedaż Towarów za pośrednictwem sieci Internet. Aktualną ofertę wraz z informacjami na temat dostępnych produktów i usług Sprzedawca zamieszcza na Stronie internetowej.

2. Informacje podane na Stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do złożenia przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz ewentualne indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.

3. Zamówienia składane przez Klienta są przyjmowane za pośrednictwem formularza zamówienia, zamieszczonego na Stronie internetowej.

4. W zamówieniu na Stronie internetowej, uzupełniając odpowiednie pola, Klient dokonuje:

a) wyboru Towarów,
b) wyboru sposobu dostawy Towarów,
c) określenia adresu dostawy Towarów,
d) deklaracji co do woli otrzymania faktury, sposobu jej dostarczenia oraz innych niezbędnych danych do jej wystawienia.

5. Po zakończeniu procesu składania zamówienia, Sprzedawca prześle Klientowi, pocztą elektroniczną na wskazany przez Klienta adres e-mailowy, informację o zgodności złożonej oferty kupna z ofertą Sklepu w zakresie ceny i liczby zamówionych egzemplarzy, a także poinformuje go o dostępności Towaru.

6. Realizacja zamówienia rozpoczyna się po prawidłowym wypełnieniu przez Klienta formularza zamówienia i po zaksięgowaniu wpłaty.

7. Zamówienie zostanie zrealizowane w miarę dostępności w magazynie Sklepu Towaru zamówionego przez Klienta. W przypadku niedostępności całości lub części Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Klienta, który podejmie decyzję o anulowaniu lub częściowej realizacji zamówienia. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy sprowadzenie danego Towaru do Sklepu było niemożliwe, wiązało się z nadmiernymi kosztami lub długim okresem oczekiwania.

8. Dokonywanie zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku. Wyjątek stanowią awarie systemu oraz jego ewentualna przebudowa. Zarówno zamówienia jak i wszystkie oświadczenia woli i wiedzy kierowane przez Sprzedawcę do Klientów są sporządzane w języku polskim.

VI FAKTURY I RACHUNKI

1. Potwierdzeniem zawartej transakcji sprzedaży Towaru jest paragon fiskalny. Żądanie otrzymania faktury VAT, zamiast paragonu fiskalnego, Klient każdorazowo winien wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia. W przypadku takim Klient zobowiązany jest do podania danych niezbędnych do wystawienia faktury VAT.

2. Wysyłkę paragonu fiskalnego (faktury VAT w postaci papierowej) Sklep realizuje wraz z wysyłką zamówionego Towaru pod adres wskazany w zamówieniu.

3. Paragon fiskalny (fakturę VAT w postaci papierowej) Klient może odebrać również osobiście w siedzibie Sklepu, po uprzednim zgłoszeniu tego faktu za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@yoga.pl)

4. Sklep zastrzega sobie prawo wysyłania faktury VAT w formie pliku PDF, wyłącznie do Kupujących, którzy uprzednio wydrukowali, podpisali i odesłali na adres Sklepu, zgodę na otrzymywanie faktury e-mailem. Kupujący, by móc odebrać i przeglądać fakturę w formie pliku PDF musi posiadać program pozwalający na przeglądanie plików PDF (np. bezpłatny program Adobe Acrobat Reader), który Klient zainstalować winien we własnym zakresie.

VII CENY ZA TOWARY

1. Wszystkie ceny Towarów podane na stronie internetowej Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Cena podana przy Towarach wystawionych w ofercie Sklepu jest wiążąca w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na Stronie internetowej bądź wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny Towarów w zamówieniach złożonych przed datą zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.

VIII SPOSÓB DOSTAWY I KOSZTY PRZESYŁKI

1. Dostawa Towaru odbywa się w sposób wybrany przez Klienta spośród możliwości wskazanych w niniejszym punkcie, określony w zamówieniu.

2. Wysyłka realizowana jest za pośrednictwem kuriera.

3. Zamówione Towary można również odbierać osobiście w siedzibie Sklepu od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:30. Przesyłka przy odbiorze osobistym oczekuje na odbiór przez klienta przez 5 dni roboczych (liczone od momentu potwierdzenia drogą mailową skompletowania zamówienia przez sklep). Jeśli do tego czasu nie zostanie odebrana, zamówienie zostaje anulowane. W przypadku przedłużenia terminu odbioru zamówienia, klient powinien zgłosić prośbę do sklepu drogą mailową.

4. Koszty wysyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej zostaną doliczone do kosztu zamówionych Towarów i podane Klientowi w momencie składania zamówienia.

5. W wypadku nieotrzymania przesyłki w czasie dłuższym niż siedem dni po terminie jej przewidywanej dostawy, Klient powinien zgłosić ten fakt Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@yoga.pl) celem wszczęcia procedury reklamacyjnej u dostawcy przesyłki.

6. Przesyłka, która została nie została odebrana (a była wysłana przez Sprzedawcę w sposób poprawny) otrzymuje status Dostarczonej. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieodebranie przez Klienta przesyłki (np. z powodu braku Klienta w miejscu odbioru).

IX CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

1. Zamówienia przekazywane są do wysyłki w ciągu 48h od otrzymania zapłaty (pon-pt).

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta.

3. Sprzedawca - działając na zlecenie Klienta - dokonuje wysyłki zamówionych Towarów w sposób wskazany przez Klienta: za pośrednictwem firmy kurierskiej.

4. Na życzenie Klienta Sprzedawca udostępni Klientowi dane o dacie wysyłki i numerze przesyłki.

5. Sprzedawca nie świadczy usług pocztowych lub kurierskich.

X FORMY PŁATNOŚCI

1. Sklep przyjmuje płatności realizowane:

a) za pośrednictwem wyspecjalizowanego podmiotu świadczącego usługi przelewów elektronicznych. Podstawą wydania lub wysłania Towaru jest tylko i wyłącznie potwierdzenie dokonania płatności przez firmę zajmującą się obsługą płatności,
b) przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy w terminie 3 dni od daty potwierdzenia przez Klienta złożonego zamówienia, z podaniem w tytule przelewu numeru zamówienia,
c) bezpośrednio w siedzibie Sklepu tj. al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

2. Realizacja zamówienia w przypadkach określonych w ust. 1 a) i b) rozpoczyna się po otrzymaniu od operatora płatności potwierdzenia poprawnego wykonania operacji.

XI REKLAMACJE

1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie pochodzą z legalnego źródła, są oryginalne i wolne od wad.

2. Zgodnie z ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.) wobec Klientów będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada za niezgodność Towaru z umową. W przypadku Klientów nie będących konsumentami, Sprzedawca odpowiada na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień niniejszego Regulaminu.

3. Celem realizacji reklamacji wadliwy Towar należy zwrócić do Sklepu lub przesłać bezpośrednio na adres biura: Pacamera, Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

4. Reklamacja rozpatrywana jest w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Sklep zwrotu wadliwego towaru. W przypadku uznania reklamacji, towar reklamowany zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. W przypadku gdy Klient nie może żądać naprawy ani wymiany albo jeżeli Sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie lub gdy naprawa albo wymiana narażałaby Klienta na znaczne niedogodności, ma on prawo domagać się stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy; od umowy nie może jednak odstąpić, gdy wada Towaru jest nieistotna.

5. Konsument ma prawo do realizacji reklamacji w ciągu 6 miesięcy od daty otrzymania Towaru.

6. Sprzedawca wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Klientów będących Przedsiębiorcami oraz będących Przedsiębiorcami z uprawnieniami Konsumenta.

XII PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. XII.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na przykład:

a) pisemnie na adres: Zymzym Sp. z o.o., Al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@yoga.pl

2. Zwracany Towar należy zwrócić razem z wypełnionym formularzem zwrotu i dowodem zakupu. Formularz odstąpienia od umowy można pobrać klikając TUTAJ. Sprzedawca najpóźniej w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia zwrotu Towaru, zwraca Klientowi kwotę równą cenie zakupu, przelewem na konto bankowe wskazane przez Klienta.

3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

a) dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
b) dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem.

6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem 14 dni. Konsument może zwrócić Produkt na adres: Zymzym Sp. z o.o., al. Niepodległości 18, 02-653 Warszawa.

7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

a) Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
c) W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie - na wyraźne żądanie konsumenta - rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

9. W sytuacji, w której Konsument zakupił towar z przedpłata na konto, przesyłka została wysłana poprawnie przez Sprzedawcę, przesyłka wraca jako nieodebrana do Sprzedawcy - Klient ponosi koszt przesyłki zwrotnej (którą zostaje obciążony przez firmę wysyłkową Sprzedawca). Klient otrzymuje mailowo  wezwanie do zapłaty, którą należy uregulować w przeciągu 3 dni. Po upływie tego terminu i braku uregulowania kwoty, Sprzedawca informuje Klienta o potrąceniu zwracanej mu ceny produktu z kosztami przesyłki zwrotnej. Następnie zostaje zwrócona Klientowi kwota za cenę towaru pomniejszoną o koszty przesyłki zwrotnej.


XIII DANE OSOBOWE

1. W momencie Rejestracji Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Administratora oraz na ich przetwarzanie przez Administratora dla celów realizacji umowy i celów marketingowych.

2. Administratorem danych osobowych jest Zymzym Sp. z o.o.

3. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie ze Sklepu przez Klienta od uprzedniego potwierdzenia przez niego danych osobowych, powierzonych w celu przetwarzania przy okazji rejestracji w Sklepie stosownymi dokumentami lub ich uwierzytelnionymi kopiami.

4. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

5. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, z późn. zm.), ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)

6. Dane osobowe oraz informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym wykorzystywane będą przez Administratora przy okazji lub w celu zawarcia, wykonywania, zmiany, rozwiązania umowy z Klientem oraz zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług.

7. Klient ma prawo do wglądu, modyfikacji i żądania usunięcia zgromadzonych danych osobowych przechowywanych i przetwarzanych przez Administratora.

8. Administrator uprawniony jest do ujawnienia danych osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, zgodnie z zasadami Polityki Ochrony Prywatności, postanowieniami Regulaminu i obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

XIV ZASADY PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z KODU RABATOWEGO

1. Udostępnienie Kodu rabatowego następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez udostępnienie Kodu rabatowego podczas organizowanej przez Sklep promocji.

2. Skorzystanie z przesłanego Kodu rabatowego zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanego Kodu rabatowego, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu rabatowego w koszyku podczas robienia zakupów w Sklepie. 

3. Aby skorzystać z przekazanego przez Sprzedawcę Kodu rabatowego, należy wpisać podany ciąg znaków w polu „Kod rabatowy” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu. 

4. Wpisanie Kodu rabatowego w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość procentową przekazanego Klientowi Kodu rabatowego, przy zamówieniach powyżej 150 zł wartości koszyka. 

5. Kod rabatowy może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 

6. Kody rabatowe nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod rabatowy.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kodu rabatowego w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod rabatowy wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

XV ZASADY PRZEKAZANIA I KORZYSTANIA Z KARTY PREZENTOWEJ

Regulamin określa zasady wydawania, aktywacji i realizacji Kart Prezentowych.

1. Udostępnienie Karty Prezentowej następuje w formie listu elektronicznego wysłanego na adres e-mail Klienta lub przez wysyłkę kurierem.

2. Skorzystanie z Karty Prezentowej zależy od Klienta. Klient ma możliwość nieskorzystania z przekazanej Karty Prezentowej, w takiej sytuacji wystarczy nie wpisywać przekazanego Kodu z Karty Prezentowej w koszyku podczas robienia zakupów na Sklepie. 

3. Aby skorzystać z Karty Prezentowej, należy wpisać podany Kod z Karty Prezentowej (ciąg znaków) w polu „Voucher” podczas składania zamówienia na stronie Sklepu. 

4. Wpisanie Kodu z Karty Prezentowej w wymienionym w ust. 3 polu spowoduje obniżenie wartości zamawianych towarów o wartość przekazanego Klientowi Kodu.

5. Kod z Karty Prezentowej może zostać wykorzystany w przypadku posiadania przez Użytkownika konta Klienta w Sklepie, czyli po zalogowaniu się lub rejestracji takiego konta w Sklepie. 

6. Kody z Karty Prezentowej nie sumują się ze sobą. W zamówieniu może zostać wykorzystany tylko jeden Kod.

7. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Kod z Karty Prezentowej w przypadku upływu jego terminu ważności. Tym samym Kod wygasa wraz z upływem jego terminu ważności.

8. Karta Prezentowa może zostać przedłużona jedynie w momencie wady technicznej sklepu, która uniemożliwa zrobienie na nim zakupów.

9. Karta Prezentowa i tym samym Kod z Karty Prezentowej ważny jest 3 miesiące od daty zakupu. W wypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty Prezentowej pozostanie ona niewykorzystana, Klient nie ma prawa żądać od sklepu zwrotu środków pieniężnych.

10. Aby nabyć Kartę Prezentową można zakupić ją jako produkt na sklepie yoga.pl lub skontaktować się mailowo ze sklepem: kontakt@yoga.pl

11. Karta Prezentowa nie podlega wymianie na środki pieniężne i może być zrealizowana wyłącznie w sklepie www.yoga.pl

12. W wypadku gdy cena zamówienia z wykorzystaniem Karty Prezentowej będzie wyższa niż kwota Kodu na Karcie Prezentowej, Klient zobowiązany będzie różnicę dopłacić.

13. Wszelkie reklamacje związane z Kartami Prezentowymi będą rozpatrywane w drodze mailowej (kontakt@yoga.pl) w ciągu 14 dni od dnia złożenia reklamacji przez Klienta.

14. W wypadku zwrotu Towarów nabytych w sklepie yoga.pl przy użyciu Karty Prezentowej Klient otrzyma nowy Kod na kwotę odpowiadającą cenie Towarów podlegających zwrotowi. Kod ten będzie ważny 3 miesiące od dnia wysłania przez sklep do Klienta.

15. Klient poprzez kupienie Karty Prezentowej oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem, rozumie jego treść, nie wnosi do niego żadnych zastrzeżeń i zobowiązuje się go przestrzegać.

16. Karta Prezentowa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, nie jest instrumentem pieniądza elektronicznego, nie jest kartą płatniczą.

17. Do wszelkich spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie będą miały zastosowanie przepisy prawa dotyczące bonów towarowych.

18. Wydanie Karty Prezentowej Klientowi nie stanowi sprzedaży opodatkowanej podatkiem od towarów i usług w rozumieniu odpowiednich przepisów podatkowych. Użytkownik, na żądanie zgłoszone sklepowi najpóźniej w momencie wydawania Karty Prezentowej, ma prawo, na dowód dokonania wpłaty środków pieniężnych, otrzymać od sklepu jedynie pisemne pokwitowanie nie stanowiące paragonu fiskalnego ani faktury VAT.

19. Karta Prezentowa jest dostępna w następujących początkowych wartościach nominalnych: 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 i 1000 zł.

XVI POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Zmiany Regulaminu wprowadzane będą w sposób zgodny z obowiązującym prawem i z poszanowaniem praw konsumenckich. W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, Administrator poinformuje o tym niezwłocznie Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na Stronie internetowej oraz indywidualnie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

3. Sprzedawca zapewnia, że w każdym momencie na Stronie internetowej znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin.

4. W wypadku zmiany Regulaminu zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych do 24 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 141, poz. 1176 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami - przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.